سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر عباسی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، رو
رضا صدیق – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، روبروی

چکیده:

در این مطالعه چهار زیر حوزه که قبلاً عملیات اجرایی بندهای اصلاحی در آن اجرا شده بود، شامل حوزه گوش و بهره در بالادست سد کارده، حوزه کرتیان در بالادست سد طرق، حوزه کامه در بالادست سد شهید یعقوبی و حوزه دشت در بالادست سدگلستان مورد بررسی قرار گرفت. در حوزه های مورد مطالعه و با استفاده از پروفیل طولی برداشت شده، شیب حد، فاصله و ارتفاع سازه هایی که در بالادست آنها رسوبگذاری شده و شیب حد در بالادست آنها شکل گرفته بود مشخص گردید. با استفاده از اطلاعات اندازه گیری شده شیب حد، روابطی بر اساس شیب اولیه آبراهه برای محاسبه شیب حد استحراج گردید. بررسی ها نشان م یدهد که دربرخی موارد به دلیل انتخاب نامناسب شیب حد، فاصله بندها کم بوده بنحویکه بندهای بالادست در رسوبات پشت بندهای پایین دست مدفون گردیده است. چنانچه فاصله بندهای موجود بر اساس شیب حد انداز هگیری شده انتخاب می گردید، می توانست منجربه کاهش ۲۵/۴ درصد هزینه های احداث برای تمامی بندهای مورد مطالعه گردد.