سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طاهره بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان زینتی گروه علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد (مسئول مکاتبات)
وحید روحی – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد
عبدالرحمن محمدخانی – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد
سعید ریزی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

امروزه با گسترش زندگی آپارتمانی رابطه انسان با طبیعت به میزان قابل توجهی کم رنگ شده است و انسان همواره در تلاش است تا این خلا بزرگ را با کشاندن گوشه ای از طبیعت به محل زندگی خود پرنماید. بام های سبز، بام هایی هستند که درآن ها فضایی برای رشد گیاهان طراحی می شود و استفاده ی کاربردی از بام ها می تواند به عنوان امکان بهره برداری بهینه از زمین های شهری قلمداد شود. به منظور بررسی صفات رویشی و زایشی گل مغربی صورتی تحت تاثیر بسترهای کاشت آزمایشی به صورت فاکتوریل با استفاده از فاکتورهای ورمی کمپوست و پوست برنج در قالب طرح کاملا تصادفی با 9 تیمار و 3 تکرار در سال 1393 به اجرا درآمد. مقایسه میانگین ها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال 5% انجام شد. نتایج نشان داد، تیمار ورمی کمپوست و پوست برنج تاثیر معنی داری بر صفات مورد مطالعه (تعداد گل، متوسط گلدهی در روز، قطرگل، قطر ساقه و ارتفاع ساقه) داشته است در این آزمایش وزن بسترهای کاشت نیز مورد محاسبه قرار گرفت که تیمار شاهد سنگین ترین وزن را بر بام ساختمان ایجاد کرده است.