سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جهانفر دانشیان – دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال، بخش دانه های روغ
ابوالقاسم خدابنده – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال، بخش دانه های روغن
حامد هادی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
پریسا جنوبی – استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

به منظور بررسی ویژگی های فنولوژیک لاینهای نر عقیم و رستورر در شرایط کمآبی دو آزمایش مجزا درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. آزمایش اول در شرایط مطلوب آبیاری گردید و زمان آبیاری کلیه تیمارها (کرتها) بر اساس 60 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاسA از زمان کاشت تا زمان رسیدن گیاه در نظر گرفته شد. آزمایش دوم در شرایط تنش کمآبی اجرا شد و زمان آبیاری کلیه کرتهای آزمایشی تا مرحله 10-8 برگی بر اساس 60 میلیمتر تبخیر و پس از آن بر اساس 180 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر تنظیم شد (زمان اعمال تیمار تنش قبل از نمو زایشی در نظر گرفته شد). نتایج نشان داد که اختلاف معنیداری بین هیبریدها وجود داشت ولی اثر تنش و اثر متقابل آنها بر روز تا ستارهای شدن بیتاثیر بود. اثر لاین بر روز تا شروع گلدهی معنیدار بود. اما اثر لاین و اثر متقابل تنش ولاین بر صفت مذکور به ترتیب در سطح یک و پنج درصد معنیدار بود. طول دوره نمو زایشی، طول دوره رشد تحت تاثیر تیمارهای تنش و هیبرید قرار گرفتند.