سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی ضرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
مهدی فاضلنجف آبادی – عضو هیئت علمی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
محمد گلباشی – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
رسول باغچقی – دانشجوی کارشناسی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

خشکی از تنش های بسیار مهم در کاهش رشد و تولید گیاهان می باشد و مبارزه با آن از عمده مسائلی است که بشر از هزاران سال پیش تا کنون با آن دست به گریبان بوده است . در این مطالعه میزان مقاومت به پتانسیل های مختلف خشکی و اثر آنها روی جوانه زنی و صفات مرتبط با آن در چهار ژنوتیپ کتان شامل Bavaria و Serenade ،Linda ،Legina در 3 سطح مختلف خشکی { 0(آب مقطر) -6 و 12- بار} با استفاده از پلی اتیلن گلیکول 6000 و در دو آزمایش مستقل از هم مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با دو فاکتور ژنوتیپ (که آزمایش اول شامل ژنوتیپ های ،Linda و Legina و آزمایش دوم ژنوتیپ های Bavaria و Serenade بود) و تنش خشکی و در 4 تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر پردیس ابوریحان دانشگاه تهران اجرا شد. پس از شش روز از آغاز آزمایش، صفات درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه، طول گیاهچه، وزن تر و خشک گیاهچه، بنیه بذر و نسبت ریشه چه به ساقه چه ژنوتیپ ها اندازه گیری و ثبت گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها در هر دو آزمایش نشان داد که بین ارقام از نظر درصد جوانه زنی اختلاف معنی داری وجود نداشته و با افزایش تنش خشکی تمام ژنوتیپ ها به یک اندازه کاهش نشان داده اند در شرایط آزمایش اول، رقم Legina بطور میانگین در تمام سطوح خشکینسبت به رقمLinda از نسبت ریشه چه به ساقه چه بالاتریبرخوردار بود. همچنین در شرایط آزمایش دوم، رقمBavariaبطور میانگین در تمام سطوح خشکی نسبت به رقمSerenade از سرعت جوانه زنی بیشتری برخوردار بود