سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پویا آروین – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
مهدی عزیزی – استادیار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراس
رضا اباذریان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
مجید جعفری مقدم – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور بررسی ضرایب همبستگی بین عملکرد،اجزا عملکرد و شاخص برداشت در بین 13 رقم بهاره کلزا ، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی طرق، مشهد در سال زراعی 86-85 و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که بین تمام پارامترهای مورد بررسی از لحاظ ضرایب همبستگی تفاوت معنی داری وجود داشت. از میان صفات مورد بررسی فقط به اجزاء و صفاتی پرداخته شد که بیشترین ضرایب همبستگی معنیدار را نشان دادند. بالاترین همبستگی مثبت معنی دار بین تعداد شاخه فرعی و تعداد غلاف حادث شد و این نشان دهنده اهمیت بیشتر شاخه های فرعی نسبت به ساقه اصلی در ساخت عملکرد بود. وزن هزار دانه همبستگی مثبت و معنی داری را با شاخص برداشت و همچنین همبستگی مثبت و معنی داری را با تعداد دانه در غلاف نشان داد. تخصیص آسمیلا ت های فتوسنتزی بیشتر به اندام های اقتصادی و تشکیل مخازن با ظرفیت زیاد و توان بالا در تخلیه مواد فتوسنتزی باعث این دو مهم شد .همچنین عملکرد همبستگی مثبت و معنی داری به ترتیب با شاخص برداشت و وزن هزار دانه داشت .قسمت عمده تشکیل دهنده تغییرات عملکرد دانه مربوط به شاخص برداشت و وزن هزاردانه بود