سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علیرضا تقوایی ابریشمی – دانشجوی کارشناسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

کاهش قابل توجه عملکرد حوزه های آبخ یز ایران به دلیل حجم زیاد فرسایش، بیانگر ضرورت روز افزون پایش و پیشگیری این پدیده ی مخرب می باشد . در این مسیر، بکارگیری روش های نو و دانش روز از اهمیت زیادی بر خوردار است . با این حال نباید فرامو ش کرد که مدل های برآورد فرسایش عموما در شرایط اقلیمی خارج از کشور ایران به دست آمده و با توجه به اینکه این مدل ها بر پایه مطالعات تجربی استوارند نمی توان نتایج برآورد آنها را در شرایط اقلیمی ایران بدون مطالعه، دارای تقریب به صحت مناسب و قابل قبولی دان ست. چه اینکه در موارد مختلف مقایسه مقادیر محاسبه شده توسط مدل های مورد اشاره با مقادیر واقعی رسوب جمع آوری شده در ایستگاه های مطالعاتی مبین وجود خطاها و اختلافات فراوانی در این شیوه می باشند. در این مقاله با بررسی چند تجربه پژ وهشی – مطالعاتی صورت گرفته در مناطق و شرایط اقلیمی متفاوت ایران بر روی میزان خطای مدل های برآورد فرسایش ، ضرورت کالیبراسیون این مدل ها مورد مطالعه قرار گرفته است.