سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدامین احدی – شیراز دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
محمدرضا کازرانی وحدانی – شیراز پژوهشکده هوا دریا

چکیده:

دراین مقاله با استفاده از فرمول بندی ماتریس چگالی و روش تکرار ضریب تولید هماهنگ مرتبه دوم غیرخطی را برای نقطه کوانتمی عدسی شکل نامتقارن در حضور ناخالصی هیدروژنی بدست اورده ایم نتایج عددی برای نقطه کوانتمی با ثابتهای گالیم ارسناید اورده شده است تاثیر اندازه نقطه کوانتمی و انرژی فوتون فرودی برضریب تولید هماهنگ مرتبه دوم بررسی شده است نتایج به دست آمده نشان میدهد که این ضریب با افزایش اندازه ی نقطه کوانتمی در بازه مورد نظر افزایش می یابد. و بیشینه ی آن در انرژی های کوچکتر فوتون فرودی اتفاق می افتد از طرف دیگر دیدهمی شود برای اندازه های مورد نظر دو تشدید داریم که در فرکانسهای مختلف تابش فرودی اتفاق می افتد به گونه ای که با کاهش زمان واهلش، تشدید بزرگتر، تشدید کوچکتر را می پوشاند و فقط تشدید بزرگتر باقی می ماند در حالتکلی تولید هماهنگ مرتبط دوم تابعی از بسامد تابش فرودی می باشد.