سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین رضازاده – پژوهشگاه نیرو
حمید معصومی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

در پژوهش حاضر طرح تو لی د همزمان برق حرارت و برودت در نیروگاه سیکل ترکیبی چابهار مورد بررس ی قرار گرفته است. در این طرح با استفاده از اطلاعات آب و هو ایی محل سایت نیروگاه در طول سال ظرفیت بهینه چیلر جذ بی برای خنک کاری هوای ورودی به توربین گاز با استفاده از تحلیل اقتصادی انتخاب شده است. در ادامه طرح های قابل اجرا برای تولید همزمان برق و آب ش یرین و خنک کار ی هوای ورودی به توربین در نیروگاه چابهار در سنار یو ه ای مختلف از قبیل توربین تقطیری یا پس فشار و سنار یو های مختلف خنک کاری هوای ورودی و ذخیره سازی سرما مطالعه گردیده و مشخصات فنی و هزینه اجرای طرح های مختلف برآورد گردیده است. در نهایت بهتر ین طرح بر ای نیروگاه چابهار با در نظر گرفتن تحلیل اقتصادی و شرایط محل معرفی شده است.