سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

طیبه مولاروی – گروه فیزیک ( آزمایشگاه مواد و الکتروسرامیک ) دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمحمد حسینی – گروه فیزیک ( آزمایشگاه مواد و الکتروسرامیک ) دانشگاه فردوسی مشهد
احمد کمپانی – گروه فیزیک ( آزمایشگاه مواد و الکتروسرامیک ) دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

خواص اپتیکیCdTe در فاز هگزاگونال نظیر طیف اتلاف انرژی الکترون،انرژی پلاسمون وتعداد الکترون موثر با استفاده از اصول اولیه مطالعه شده است . یک ناهمسانگردی در طیف اتلاف الکترون در صفحه x-y و جهت z مشاهده میشود . تعداد الکترون موثر در انرژی 45 eV حدود 25 الکترون بدست آمده که در مقایسه با تعداد الکترون آزاد نسبتا کوچک است که ناشی از جایگزیدگی حالتهای Cd-4dاست . با استفاده از طیف اتلاف انرژی CdTeانرژی پلاسمون حدود 12/1 eVبدست آمده که به مقدار بدست آمده از روش الکترون آزاد نزدیک است