سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد علی لطف الهی یقین – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
نغمه صدقیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی پردیس دانشگاه تبریز
نسیم ایرانی سرند – دانشجوی دکتری زلزله دانشگاه تبریز

چکیده:

طی یک زلزله، نیروی بالابرنده دروندرز تکیهگاهیک سد بتنیبشدت دستخوش تغییرات میشود که میتواند پایداری وپاسخ لرزهای سدرا تحت تاثیر قرار دهد. اما مدلسازی این تغییراتبا توجه به وابستگی آن به عوامل مختلف از جملهشتابزمینلرزه، جابجاییهای دیواره ترک، اندرکنش مخزنو سازه، کار پیچیده و دشواری است. آییننامههای طراحی سدها بتنی وزنی روشهایی رابدین منظور ارائه کردهاند. در پژوهش حاضر برای بررسی تغییرات نیروی بالابرنده طی زلزله و تاثیر آن بر پاسخ لرزهای سد بتنی وزنی، مدلسازی المان محدود سد و مخزن در نرمافزارABAQUS انجام و پاسخ لرزهای آن مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی اثرات تغییرات نیروی بالابرنده بر پاسخ سازه از تحلیل سد وزنی تحت زلزله تفت استفاده شد و نتایج جابجایی و تنش و ضریب پایداری لغزشی سد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده با استفاده از روش پیشنهادی انطباق مناسبی با نتایج روشهای دقیق نشان میدهد