سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا اروین – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های دریایی، دانشگاه هرمزگان
امین صادقی – کارشناس ارشد سازه های دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
مجتبی تجزیه چی – عضو هیئت علمی ، دانشگاه هرمزگان
وحید چگینی – دکتری مهندسی ساحل و سازه های دریایی ، موسسه ملی اقیانوس شناسی

چکیده:

کانال قشم (تنگه خورا ن) حد فاصل ساحل شمالی جزیره قشم و ساحل جنوبی ایران از نظر اقتصادی، استراتژیک، محیط زیست و نظامی جزومهمترین مناطق دریایی ایران و جهان است . قرارگیری مهمترین بنادر ایران (بندر رجایی و باهنر ) در شرق کانال و مهمترین زیستگاه آبی ک شور (جنگل های مانگرو ) در غرب کانال و ظرفیت بالای توسعه سواحل شمالی و جنوبی، اهمیت ویژه اقتصادی، زیست محیطی و استراتژیک به این منطقه بخشیده است . دستیابی به پارامترهای جریان در این محدوده با استفاده از مدل عددی اطلاعات مفیدی جهت تحقیقات بعدی در زمینه محیط ز یست، رسوب، جزرومد و ناوبری در اختیار می گذارد . مدلسازی عددی این تحقیق با سه مدل Mike21,Mike3,Delft3D به انجام رسید. پس از تع یین مشخصات مح یطی و تشکیل شبکه محاسباتی با مثلث بندی نا منظم شرایط مرزی نوسانات سطح آب محلی ناشی از جزرومد در مرزهای باز کانال اعما ل گردید . مدل هیدرودینامیک یک بار بصورت 3 بعدی اجرا شد؛ تا صحت سنجی نتایج آن با داده های میدانی 3 بعدی موجود در شرق، مرکز و غرب منطقه طرح تعیین شود . سپس مدول 2 بعدی هیدرودینامیک جهت شبیه سازی جریان های جزرومدی بطور کیفی و کمی برای یکسال شمس ی ( 2005 ) استفاده ش د. نتایج حاصل از آن پس از صح ت سنجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . بطوریکه پس از رسیدن به این مهم و با استفاده از خروجیها نتایج بدست آمده بررسی شد . در این تحقیق تغییرات سرعت و جریان و نوسانات سطح آب در کانال قشم در طول یک دوره کامل جزرومدی یکساله مورد نقد و بررسی قرار گرفت. از جمله سایر نتایج این تحقیق می توان به بررسی دبی خالص جریان و جهت کلی جریان ورودی و خروجی به کانال در این بازه زمانی اشاره کرد.