سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسن جوارشکیان – استادیار دانشگاه تبریز، دانشکده مکانیک، گروه مهندسی مکانیک
ایلناز قالبسازی جدی – دانشجوی ارشد – مهندسی مکانیک دانشکده مکانیک، گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

در این تحقیق جریان ناپای متلاطم گذرنده از روی سیلندر مربعی واقع شده در یک کانال، صورت عددی با روش حجم محدود مورد مطالعه قرار گرفته است. در روند عددی فوق برای مدل سازی ترم توربولانس از شبیه سازی گردابه بزرگ (LES) مدل تنش رینولدز (RSM)و مدل k-e استاندارد استفاده و تاثیر این سه مدل بررسی و نتایج این شبیه سازی بانتایج تجربی مرجع مقایسه شده است. نتایج این تحقیقنشان میدهد که مدل k-e دارای کمترین تطابق از لحاظ کمی با نتایج تجربی بوده در حالیکه نتایج مدل LES نسبت به مدل RSM دارای تطابق بهتری از لحاظ کمی و کیفی بانتایج تجربی می باشد. انتشار گردابه های مشهور کارمن نیز توسط دو روش RSM , LES مشاهده شده است.