سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نیما خاکزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران
بهار فیروزآبادی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک
سید محمود برقعی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران
ایوب مهدی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

چکیده:

مسئله رسوبگذاری در مخازن سدها از موضوعات مهم هیدرولیک رسوب است که اخیرا توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است.استراتژیهای مختلفی برای کنترل رسوب در مخازن وجود دارد. در این مقاله جریان چگالی محلول آب نمک در زیر آب شیرین بصورت عددی بررسی می شود. معادلات پیوستگی ،مومنتوم و معادله غلظت در حالت مغشوش و با روش حجم محدود حل می شوند. برای تصحیح مولفه های سرعت از روابط همبستگی فشار-سرعت( الگوریتمSimple-c ) استفاده می گردد. در این روش بجای استفاده از دو معادله2 ε و k برای مدلسازی تنشهای رینولدز و بستن معادلات، از دو معادله f و Vاستفاده می گردد. حسن این مدل نسبت به مدلk-ε اینست که مولفه عمودی سرعت در نزدیک جدار کاهش یافته و لذا باعث کاهش انتقال مومنتوم و جرم از جدار می گردد. محلول آب نمک بصورت دایمی و با سرعت و غلظت مشخص وارد محیط آب ساکن می گردد، سپس به کمک مدل، اثر تغییرات پارامتر های جریان در قالب توزیع سرعت متوسط، غلظت متوسط و عدد بی بعد ریچاردسون در طول جریان و نیز در مقاطع مشخص بررسی می گردد. مقایسه ارتفاع جریان چگالی محاسبه شده با نتایج تجربی از دقت خوبی برخوردار است. در پایان اثر تغییر تعداد شبکه های منطقه حل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که مدل اغتشاشی V۲ -fدر تخمین و محاسبه مشخصات جریانهای چگالی از دقت و اطمینان خوبی برخوردار است