سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدحسین سادات تقوی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف اباد
محمود وفائیان – استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

حفرتونل زیرزمینی باعث تغییر شکل های گوناگون به سمت حفاری و درنتیجه منجر به نشست سطح زمین می شود نشست سطح زمین بصورت مستقیم متناسب با افت زمین است که تابعی از خاک و روش حفاری است در مناطق شهری نشست زمین می تواند برروی سازه های سطحی و زیرسطحی تاثیر گذار باشد پیش بینی تغییر شکل ناشی از حفر تونل برروی چنین سازه هایی و ارزیابی اسیب پذیری آنها در طراحی و ساخت تونل درمناطق شهری حائز ا همیت است به منظور براورد نشست زمینهای خاکی در اثر حفر تونل و چگونگی توزیع این نشست روابط تحلیلی متعددی پیشنهاد گردیده که برخی از این روابط بر اساس اصول محاسباتی و براساس خواص خاک و برخی نیز مبتنی بر مشاهدات تجربی هستند دراین مقاله یک تحلیل پارامتری برروی پارامترهای موثر بر تغییر شکل های ایجاد شده در اثر حفر تونل با استفاده از نرم افزار اجزای محدود اباکوس Abaqus بصورت سه بعدی صورت گرفته است و نتایج حاصل از تحلیل با روابط تحلیلی و تجربی مختلف مقایسه گردیده است.