سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابراهیم ممنوعی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت و کهنوج
حمید عباس دخت – دانشگاه شاهرود

چکیده:

بهمنظور بررسی تاثیر عرض نوارکاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد خیار گلخانه ای درمنطقه جیرفت آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصافدی در سه تکرار انجام گرفت. دراین ازمایش فاکتور اول شامل 3 عرض نوارکشت در سه سطح 15-30 و 45 سانتی متر فاکتور دوم رقم در دو سطح (Royal sluis -California Ayat) 198 بودند نتایج نشان داد که در عرض نوار کاشت اثر معنی داری بروزن میوه و تعداد میوه در بوته ندارد اما بر تعداد میوه در واحد سطح و عملکردمیوه اثرمعنی داری دارد. و عرض 30 با 9/47 و 4/17 به ترتیب بیشترین تعدادمیوه در هر متر مربع و عملکرد تک بوته را نشان داد