سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه نکونام – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران
محمدرضا فتاحی مقدم – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه تهران
علی عبادی – دانشیار گروه علوم باغبانی
مرضیه اتحادپور – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی

چکیده:

زردآلوی رقم نصیری دارای میوه های با کیفیت بالا بوده اما متاسفانه عموما درصد تشکیل میوه آن پایین است. دراین بررسی رقم پربار جهانگیری به عنوان شاهد انتخاب شد و روش گرده افشانی کنترل شده ارقام جهانگیری و نصیری با استفاده از گرده خودی و گرده دو رقم تجاری نوری و شاهرودی به کار گرفته شد علاوه بر ان طول خامه، درصد دوقلویی مادگی و درصد چند تخمکی آنها نیز بررسی شدند. براساس نتایج حاصل از شمارش میوه چه ها حدود 10 روز بعد از گرده افشانی بین دو رقم مورد مطالعه تفاوت معنی داری از نظر درصد تشکیل میوه مشاهده شد و درصد تشکیل میوه حاصل از چهار نوع دانه گرده درمادگی این ارقام خودناسازگاری آنها را نشان داد. براساس مشاهده مورفولوژیکی رقم نصیری نسبت به رقم جهانگیری از خامه کوتاه تری برخوردار است. همچنین مشخص شد این رقم دارای بیش از 33 درصد مادگی دوقلو بوده و درصد دو تخمکی آن نیز به مقدار 73 درصد مشاهده شد.