سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فتح ا… محمدی – شرکت توانیر ایران
احمد غرویان – شرکت توانیر ایران
احمد باصری – شرکت توانیر ایران

چکیده:

در این * مقاله ارتباط دو نوع عوامل انگیزشی و بهداشتی در ۹ مقوله مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است . نگارندگان نظرات کارکنان گروه نمونه را با مراجعه به شش شرکت مدیریت تولید برق از طریق پرسشنامه هایی که اعتبار و روایی آن مورد بررسی و اثبات قرار گرفته بود همراه با مصاحبه با مدیران شرکت های فوق الذکر جمع آوری و با استفاده از روشهای آماری ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند . لازم به ذکر است منظور کارکنان متخصص ، شاغلین در مشاغل کارشناسی فنی و مهندسی ، کار شناسی مالی و اداری و تکنسینی می باشد . در طول مقاله نشان داده خواهد شد که بیشترین همبستگی عوامل نه گانه ( رضایت از حقوق و مزایا ، امکانات رفاهی ، زمینه های رشد و بروز خلاقیت ، وضعیت مدیریت و تصمیم گیری ، احساس امنیت شغلی ، وضعیت روابط انسانی و اداری و علاقه مندی به کار و شرکت ) با تمایل به ترک شغل کارکنان مربوط به متغیر های رضایت از حقوق و مزایای در یافتی ، علاقه مندی به کار و شرکت و امنیت شغلی می باشد . همچنین آزمون تحلیل رگر سیون چند متغیری نشان می دهد که تنها از طریق سه متغیر حقوق ومزایای دریافتی ، احساس امنیت شغلی و نگرش به کار می توان ۲۶ در صد تغییرات تمایل به ترک شغل را پیش بینی نمود . در صورتی که مدیریت سازمان مترصد کاهش تمایل به ترک شغل کارکنان متخصص باشد باید میزان رضایت کار کنان از دریافتهای سازمانی و احساس امنیت شغلی را افزایش داده و نسبت به ایجاد نگرش مثبت به کار و سازمان اقدام نماید .