سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنفرانس نیروگاه های برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اصغر شهبازی – کارشناس، نیروگاه اصفهان
محمدحسن ملک محمدی – کارشناس ارشد، نیروگاه اصفهان
حسین احمدی کیا – دانشیار، دانشگاه اصفهان

چکیده:

علل شکست پره های ردیف آخر توربین های بخار میتواند به دلیل ارتعاشات پره، تنش های استاتیکی و دینامیکی وارد شده بر پره،خوردگی، خستگی و غیره باشد. در این مقاله علل شکست پره ردیف آخر توربین کمفشار واحدهای 320 مگاواتی نیروگاه بخاراصفهان بررسی شده است. نتایج بررسی ها نشان میدهند که وجود ترک در اطراف کابل های نگهدارنده پره های ردیف آخر درتعمیرات اساسی واحدهای مختلف نیروگاه گزارش شده است. این ترکها در نواحی با سختی بیشتر به واسطه جوشکاری نامناسبدر اطراف کابلهای نگهدارنده پرهها بودهاند. همچنین عدم جوشکاری مناسب و وجود محیط شیمیایی نامناسب به دلیل سوراخشدن لوله های کندانسور و آلودگی آب سیکل و نیز نقصان در عمل نگهداری در هنگام توقف و راهاندازی واحد، محیط خورندهای راایجاد نموده که باعث شکست در پرهها شده است. همچنین تغییر بار واحد، توقف و راه اندازی های متعدد و بهره برداری در شرایطخارج از طراحی و افزایش دبی بخار در شرایط کاری مختلف نیروگاه باعث افزایش تنش های متناوب و خستگی در پره ها شده کهشکست پره را سرعت بخشیده است.