سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی نصراصفهانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
آزاده صنیعی راد –
نرگس نصرالهی –

چکیده:

گیاه کلزا (Brassica napus از مهمترین نباتات روغنی جهان است که همواره مورد حمله ی آفات و بیماری های زیادی قرار می گیرد. به همین منظور، مطالعاتی در جهت بررسی علل مرگ ومیر و زوال گیاهان کلزا در شرایط آزمایشگاه و گلخانه برای تشخیص مهمترین عوامل بیماریزای قارچی گیاه کلزا انجام گرفت. در بازدیدهای به عمل آمده از مزارع مورد کشت گیاهان کلزای آلوده جمع آوری و در شرایط آزمایشگاهی مورد کشت و بررسی قرار گرفتند. بررسی های آزمایشگاهی با مطالعه ی مشخصات ماکروسکوپی و میکروسکوپی نشان داد که جدایه ها متعلق به دو جنسRhizoctonia و Fusarium بود. برای شناسایی گونه های فوزاریوم از محیط کشتهای SA, WA, PDA, SNA, CLA, NASH & NYDER استفاده شد . بررسی جدایه ها بر اساس مشخصات مورفولوژیکی و کلیدهای موجود نشان داد که 5 گونه متعلق به حنسFusarium و شامل F. ، F. oxysporum ،F. solani : F. heterosporum ¤F. lateritium ، culmorum و یک گونه متعلق به جنس رایزوکتونیا ، شامل R. solani بود.بررسی شدت بیماریزای ی جدایه های مربوط ه در شرایط گلخانه با کشت کلزا رقم الیتElite) در مقایسه با شاهدو با استفاده از شاخص بیماریزایی ( 24-0 مشخص کرد که گونههای F. culmorum ، F. oxysporum ،F. solani وR. solani بالاترین میزان آلودگی در بین جدایه های مورد بررسی بوده، در حالیکه دو گونه ی F.F. heterosporum و lateritium بیماریزایی قابل توجهی نداشتند.