سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدرضا احمدنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری- شهرسازی دانشگاه تهران
طاهره قنواتی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
مریم امیرشکاری – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز
نجف راه نورد – کارشناس ارشد عمران- سازه های هیدرولیکی دانشگاه علوم و تحقیقات هرمزگان

چکیده:

در سالهای اخیر پدیده مهاجرت بهویژه مهاجرت به کلانشهرها به یکی از مشکلات اساسی در کشورتبدیل شده است. مهاجرت بهویژه از روستا به شهر تاثیرات زیادی هم بر نظام شهری و هم بر نظامروستایی دارد. یکی از تاثیرات منفی مهاجرت روستاییان و به ویژه افراد بیکار و با درآمدهای پایین بهشهرها شکل گیری مناطقی است که در اصطلاح مناطق حاشیه نشین یا فقیرنشین نامیده میشوند.بنابراین تاملی بر دلایل و عواملی که افراد را وا می دارد تا از محل زندگی اولیه خود کوچ کنند و بهمکان های دیگر و به ویژه شهرهای بزرگ روی آورند، در مطالعات شهری اهمیت زیادی دارد. هدفاصلی این پژوهش بررسی علل مهاجرت به شهر اهواز است. پژوهش حاضر از نوع تحلیلی- توصیفی وگردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و جامعه آماری مورد مطالعه مهاجرین ساکن در محله کویمنبع آب اهواز بوده است. نتایج نشان می دهد که عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به ترتیببیشترین تاثیر را در مهاجرت افراد داشته اند.