سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا ایلدرمی – استادیار دانشگاه ملایر
حبیبه روزبهانی – دانش اموخته کارشناسی ارشد رشته ژئومورفولوژی
مریم دشتی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

وقوع حرکات توده ای یکی از مخاطرات طبیعی است که از نظر فراوانی و شدت وقوع اثرات ناگوار زیست محیطی فراوانی را به همراه دارد پهنهبندی وقوع حرکات توده ای یکی از روشهایی است که می توان به کمک آن نواحی مستعد و بحرانی را به لحاظ پایدارسازی مشخص کرد و از نقشه های پهنه بندی بدست آمده در برنامه ریزی های توسعه پایدار استفاده کرد. تحقیق حاضر با هدف مشخص کردن نواحی مستعد وقوع حرکات توده ای و شناسایی عوامل موثر در حوضه سد کلان مایر صورت گرفته است دراین تحقیق عوامل لیتولوژی فاصله از گسل، شیب و تراکم پوشش گیاهی از بین عوامل مورد بررسی انتخاب گردید. با استفاده از عکسهای هوایی مشاهدات میدانی و نرم افزار ArcGIS نقشه مورد نیاز بصورت رقومی و لایه بندی تهیه و به منظور تجزیه و تحلیل داده های بدست امده و متغیرهای موثر از مدل LNRF به عنوان ابزار مفهومی تحقیق استفاده شده است با وزندهی به عومال موثر در وقوع حرکات توده ای نقشه وزنی هر عامل تهیه شد. درخاتمه با جمع نقشه های وزنی نقشه پهنه بندی خطر حرکات توده ای تهیه شد.