سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی عباسی – کارشناس مجری طرح تصفیه خانه های فاضلاب، استان آذربایجان شرقی.
سجاد مهدی پور – کارشناس مجری طرح تصفیه خانه های فاضلاب، استان آذربایجان شرقی

چکیده:

شهر مرند در فاصله 70 کیلومتری شهر تبریز واقع شده است. طرح تصفیه خانه فاضلاب شهر مرند در سه مدول با جمعیتنهایی 202000 نفر مورد مطالعه قرار گرفته و بهره برداری از مدول اول تصفیه خانه فاضلاب مرند در سال 1385 برای70000 نفر و سیستم لجن فعال آغاز گردید. با توجه به اهمیت حفاظت محیط زیست و مشکلات خشکسالی های اخیر،بازیافت و استفاده مجدد از پساب تصفیه شده به منظور جایگزینی با آب چاه های کشاورزی، احیای سفره آب زیر زمینی دشتمرند و تامین آب فضای سبز شهر مرند را ضروری ساخته است. لذا به منظور دستیابی به اهداف فوق، همچنین کاهش هزینههای احداث مدول های بعدی تصفیه خانه مرند، لزوم بهره گیری از سرمایه گذاری های انجام شده و بکارگیری تجربیات بدستآمده از دوران بهره برداری تاسیسات موجود تصفیه خانه از یک طرف و ارتقاء استانداردهای زیست محیطی از طرف دیگر انجاممطالعات ارتقاء تصفیه خانه های موجود را در اولویت قرار داده است. با بهره برداری از مدول اول تصفیه خانه فاضلاب مرنداطلاعات ارزشمندی از مشخصات فاضلاب ورودی و عملکرد کلیه واحدها بدست آمده است. ضمن آن که از آن زمان تاکنونمحدودیت های بیشتری در خصوص کیفیت فاضلاب تصفیه شده در استانداردهای محیط زیست مورد نظر میباشد. لذا در اینتحقیق با بررسی وضعیت و عملکرد واحدهای موجود و ارزیابی نقاط قوت و ضعف آنها و لزوم انجام مطالعات ارتقاء مدول اولتصفیه خانه، گزینه های مورد نظر ارتقاء تصفیه خانه با درنظرگرفتن مزایای فنی و اقتصادی بررسی شده و بر اساس محاسباتو بررسی های انجام شده از میان فرآیندهای مختلف تصفیه فاضلاب، فرآیند هوادهی ممتد با قابلیت حذف ازت و فسفر بهلحاظ امکان ارتقاء کیفی با تغییرات جزئی و امکان حفظ ظرفیت موجود تصفیه، به عنوان مناسبترین گزینه ارتقاء کیفیپیشنهاد گردید.