سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

لیلا کلانی ساروکلایی – استادیار و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی طبری بابل
زهرا ارزانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، اراک ایران

چکیده:

به دلیل اهمیت اجرای سریع پلها در بحثهای ترافیکی، به کارگیری مصالح FRP به صورت ترکیب با مصالح متداول که می تواند به صورتپیش ساخته اجرا شود بسیار تأثیرگذار است. هدف اصلی تحقیق حاضر مدلسازی اجزای محدود مصالح فوق الذکر جهت به کارگیری در تیرهای عرشه پل ها و بررسی عملکرد آنها می باشد. در راستای نیل به این هدف رفتار غیرخطی تیرکامپوزیتی با مقطع Hat-Shape با استفاده از روش اجزای محدود مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از مدلهای عددی با نتایج آزمایشگاهی انجام شده توسط دیگر محققین مقایسه شده اند. بررسی نتایج نشان می دهد که مدلسازی اجزای محدود این سازه ها با در نظر گرفتن رفتارهای غیرخطی مصالح و سایر پارامترهای تاثیرگذار می تواند تطابق مناسبی با نتایج آزمایشگاهی داشته و بدین ترتیب میتوان رفتار این نوع از تیرها را بدون انجام آزمایشهای هزینه بر و به کمک روشهای عددی با دقت مناسبی برآورد نمود.