سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شکیبا برجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شم
محمدابراهیم علیا – گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ – تهران – ایر
رضا مرندی – استادیار دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
کیوان منکچیان شریف اباد – دانشجوی کارشناسی ارشددانشکده شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شم

چکیده:

فنل یا هیدروکسی بنزن از جمله هیدروکربنهای آروماتیک سمی است که عمدتاً در پساب صنایع کاغذ سازی،کک سازی،تولید روغن و به خصوص انبارها و پالایشگاه های نفتی و بسیاری از واحد هایشیمیایی دیگر وجود دارد که رها شدن چنین موادی در محیط زیست از خطرات مهم زیست محیطی به شمار می رود. در این مطالعه حذف و تخریب این ماده خطرناک و سمی،آلاینده محیط زیست وتخریب ناپذیر با استفاده از روش های اکسیداسیون پیشرفته UV/H2Oدر یک فتوراکتور ناپیوسته که دارای دو همزن با سرعت ثابت و مجهز به لامپUV15 وات جیوه ای فشار پایین می باشد، بررسی شده است. همچنین اثر پارامترهای کلیدی موثر بر فرایند حذف از جمله غلظتهای ابتدایی پر اکسید هیدروژن، اثرpH دمای محلول و غلظت اولیه آلاینده بر میزان بازده حذف مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج آزمایشهای انجام شده نشان می دهد که اثر پراکسید هیدروژن وUV به تنهایی بر میزان حذف و تخریب آلاینده قابل چشم پوشی است، در حالیکه استفاده همزمان این دو باعث حذف حداکثری فنل در طول واکنش می شود. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهد که راندمان حذف فنل با زمان ماند ۹۰ دقیقه با کاهشpH و افزایش دما و غلظت نسبت مستقیم دارد به طوریکه در شرایط بهینه (غلظت محلول آلاینده فنل ۲۰ میلی گرم بر لیترH2O2]/[ph]=20(w/wدر این راکتور با بیشترین میزان حذف روبرو خواهیم بود. در نهایت پارامترهای کلیدی موثر در حذف را درمواجهه با پساب واقعی انبار نفتی در نمونه قرار داده و نتایج حاصله حذف حداکثری فنل را نشان می دهند.