سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علیرضا رحیمی زارچی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
محمدرضا دانائیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

چکیده:

کمبود آب ونباز به منابع آبی جدید خصوصاً در مناطق خشک و نیمه خشک از جمله مسائلی است که از دیر باز انسانها را به فکر استفاده از فنون بهره برداری از آبهای زیرزمینی همچنین بکارگیری روشهای جدیدی جهت تغذیه و تقویت سفره های آب زیرزمینی واداشته است . یکی از روشهای نوینی که در سالهای اخیر با کنترل و مهار هرزآبها تاثیر بسزایی برسفره های آب زیرزمینی و میزان آبدهی و کیفیت آب چاههای کشاورزی و قنوات داشته است ، سیستمهای پخش سیلاب می باشد که تحقیقات وتجارب بدست آمده نتایج مثبت اینگونه طرحها را برمنابع آبهای زیرزمینی نشان می دهد . در این تحلیل نحوه عملکرد سیستم پخش سیلاب بر آبخوانهای استان یزد که با اهداف :
-1 فراهم نمودن بستر تحقیقاتی مناسب جهت فعالیتهای تحقیقاتی پخش سیلاب
– 2 هار وجلوگیری از سرعت سیلاب روان شده پس از خروج از حوزه آبخیز وروان شدن در محدوده سردشت جهت کاهش قدرت تخریبی آن
-3 حداکثر استفاده از ریزشهای جوی که در مناطق خشک باشدت زیاد و مدت بسیار کم صورت می گیرد از طریق نفوذدادن تدریجی آب در داخل زمین جهت تغذیه سفره های زیرزمینی وبالا بردن آبدهی چاههاوقنوات که از سال 1375 درسطح 2000 هکتار در مناطق سه گانه استان احداث شده بررسی می گردد .
میزان آب استحصالی در طی سالهای احداث تا کنون همچنین میزان نفوذپذیری وتغذیه براساس برآورد آب ورودی در هرکدام از سایتها در مدت زمان تداوم سیل اندازه گیری شده و تغییرات شاخصهای نفوذ پذیری با توجه به حجم آبگرفتگی عرصه ها مورد مقایسه قرار گرفته که نتایج مثبت آن را می توان در تغییرات سطح چاههای پیزومتر و تغییرات دبی چاههای کشاورزی وقنوات موجود درمنطقه بعد از هر سیل گرفتگی و استحصال آب مشاهده نمود دراین مقاله اثرات سه پخش سیلاب هرات ، میانکوه و بافق بر پارامترهای مختلف مقایسه و تحلیل شده است .