سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سمیرا اسدی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
سیدرضا بلاغت – عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

هدف پژوهش انجام شده ، تعیین نگرش معلمان نسبت به راهنمایان آموزشی ، تعیین نگرش راهنمایان آموزشی نسبت به عملکردخود و همچنین تعیین میزان نظارت پذیری معلمان جامعه مورد نظر می باشد. همچنین این تحقیق در صدد بررسی میزانموفقیت مدیران زن منطقه نه مشهد در رابطه با وظایفی که در حیطه نظارت و راهنمایی آموزشی برای آنان تعریف گردیده است ومیزان موفقیت و تاثیر اهداف تعریف شده آن بر معلمان مدارس متوسطه مشهد می باشد که از طریق تحلیل و بررسی نوع نگرشناظران و راهنمایان آموزشی بر عملکرد خود ، نوع نگرش معلمان نسبت به عملکرد و نحوه عمل ناظر و راهنمای آموزشی و درنهایت بررسی میزان نظارت پذیری معلمان مورد آزمون قرار می گیرد. با توجه به عنوان ، سوالها و هدف پژوهش که بررسی میزانعملکرد ناظران و راهنمایان آموزشی می باشد ، از روش تحقیق توصیفی که شامل توصیف ، ثبت ، تجزیه و تحلیل و تفسیر شرایطموجود است استفاده شده است . این پژوهش از حیث هدف از نوع کاربردی است و از حیث نحوه گرد آوری داده ها ازنوع غیر آزمایشی است و چون نحوه توزیع ویژگی های یک جامعه آماری را مورد بررسی قرار می دهد ، از نوع توصیفیپیمایشی می باشد . جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران و معلمان زن مدارس متوسطه منطقه 9 مشهد می باشد که بر اساسآمار سازمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی بالغ بر 668 نفر می باشند . در خصوص انتخاب شیوه نمونه گیری با توجهبه توزیع جغرافیایی پراکنده جامعه آماری و عدم امکان دسترسی به همه آنها ، از روش نمونه گیری تصادفی به روش ساده (قرعهکشی) استفاده گردید که همه ی افراد جامعه در انتخاب شدن دارای شانس برابر بوده و هر انتخاب از انتخاب دیگر مستقل است .حجم نمونه بر اساس جدول مورگان نفر انتخاب گردید . از آنجا که تعداد جامعه آماری 668 نفر اعلام گردید حجم نمونه براساس این جدول 242 نفر تعیین شد که در نهایت تعداد 283 پرسشنامه مربوط به معلمان و تعداد 20 پرسشنامه توسط مدیرانتکمیل گردید . نتایج تحقیقات نشان دهنده نگرش متوسط معلمان نسبت به عملکرد حرفه ناظران آموزشی و نگرش رو به پاییننسبت به سایر عملکردهای آنان می باشد .بر خلاف فرضیه تحقیق نگرش مدیران نسبت به وظایف حیطه نظارت و راهنماییآموزشی مثبت ارزیابی گردید.