سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهسا صادقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
عبداله حسن زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی.
فرهاد فرح وش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
بهرام میرشکاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

چکیده:

این آزمایش به منظور مطالعه مقدماتی بر روی ارتباط بین شاخص های فنولویک و عملکرد و اجزای عملکرد 11 رقم پنبه اصلاح شده با اقلیم منطقه آذربایجان غربی در مرکز تحقیقات کشاورزی منابع طبیعی شهرستان ارومیه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. تیمارها عبارت بودند از: ارقام ورامین (شاهد)، ساحل SP- ،SP-732 ،NAZ 10 ،STB-A SK-SC و NZG-AB ،NNC ،NNB ،G-R-3 ،731 در این بررسی صفات ارتفاع بوته، تعداد گره در شاخه رویا، تعداد گره در شاخه زایا روی 3 بوته انتخابی در هر کرت و همچنین محصول چین دوم مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج بررسی مشخص نمود که رقم STB-A بیشترین و رقم NZG-AB کمترین ارتفاع ، رقم SP-731 بالاترین و رقمNNC پایین ترین تعداد گره در شاخه های رویشی ، رقم SP- 732 و رقم NNC به ترتیب بالاترین و پایین ترین تعداد گره در شاخه های زایشی و بیشترین عملکرد مربوط به NOZ-10 و کمترین مربوط به رقم NZG-AB می باشد.