سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین شمسی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
ابوالفضل مروتی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
علی دهقان هراتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر زمان های مختلف محلول پاشی و غلظت های مختلف کودسولفات روی بر ذرت دانه ای رقم 704 آزمایشی به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه ت کرار در شهرستان خاتم انجام 5 8 برگی و – 5 برگی و ظهور گل تاجی، 8 – 5 برگی، 8 – شد.تیمارهای آزمایش شامل زمان های محلول پاشی در سه سطح (ظهور گل تاجی و خمیری شدن دانه ) در کرتهای اصلی و غلظت های مختلف سولفات روی در سه سطح (بدون مصرف سولفات روی (شاهد)، محلول پاشی 2 کیلو گرم سولفات روی در هکتار، محلول پاشی 4 کیلوگرم سولفات روی در هکتار) در کرت های فرعی بودند. صفات اندازه گیری شده شامل : وزن بلال، تعداد دانه در بلال، قطر چوب، طول بلال، وزن هزار دانه و عملکرد دانه بودند. نتایج نشان دادکه محلول پاشی 4 کیلو گرم سولفات روی باعث افزایش معنی دار صفات عملکرد دانه،5 برگی ، ظهورگل تاجی و – تعداد دانه در بلال شد. بالاترین میانگین تعداد دانه در بلال و عملکرد در محلول پاشی 85 برگی – خمیری شدن دانه بدست آمد. بیشترین عملکرد در اثر مصرف 4 کیلو گرم سولفات روی در هکتار در زمان های 8،ظهور گل تاجی وخمیری شدن دانه بدست آمد.