سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهه طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه صنعتی شاهرود
پرویز امیدی – استادیار تکتونیک دانشگاه صنعتی شاهرود
عزیزالله طاهری – دانشیار چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

پهنه البرز به سه بخش اصلی (البرزخاوری، البرز مرکزی، البرز باختری) تقسیم شده است. گسل کواترنری صبور، دارای روند N60E است که در شمال غرب دامغان به موازات گسل آستانه و در البرز خاوری قرار گرفته است. این گسل دارای سازوکار راستالغز چپ بر همراه با مؤلفه کوچک معکوس است و دارای شاخه های فرعی به موازات گسل اصلی می باشد که یک زون گسلی (Fault zone) را تشکیل می دهند. پرتگاه های گسلی در پهنه کواترنری، قطع شدگی و جابجایی آبراهه ها در امتداد گسل شواهدی از فعالیت کواترنری گسل صبور می باشند. هندسه و سازوکار این گسل با هندسه و سازوکار گسل آستانه مطابقت دارد. این دو گسل دارای راستای موازی و تقریباٌ مشابه بوده و در یک قلمرو ساختاری قرار دارند. از طرف دیگر در شمال روستای دشت بو- تویهدروار گسل چشمه قلقل با راستای N75W شناسایی شدهاست که دارای سازوکار چیره راستالغز راست بر میباشد. ارتباط هندسی دو گسل صبور و دشتبو بهگونهای است که حرکت چپگرد گسل صبور به صورت جهش جانبی بر روی گسل چشمهقلقل مستهلک میشود