سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرید نعیمی – کارشناس ارشد متالورژی هسته تحقیقاتی متالورژی استخراجی دانشگاه صنعت
علی سعیدی – استاد هسته تحقیقاتی متالورژی استخراجی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با اعمال پوشش بررو ی سطح آهن اسفنج ی م ی تـوان از اکس یداسـ یون مجـدد آن جلـوگ یری نمـود . درایـ نپــژوهش پوشــش دهــی آهــن اســفنجی بــا پودرهــای دولومیــت و غبــار کــوره قــوس مــورد بررســی قــرار گرفت . جهت انجام عمل یات پوشش ده ی , گندلـه هـا ی تـازه آهـن اسـفنج ی بـه همـراه مخلـوط پودرهـا ی دولومیت و غبار کوره قوس به داخل استوانه دوار شارژ م ی شوند . زمان به ینه جهت عمل یات پوشـش دهـ ی ۵ دق یقه تع یین گرد ید . مشاهده شد افزا یش زمان عمل یات پوشش دهـ ی تـاث یری بـر ضـخامت پوشـش ا یجـاد شده ندارد . بهترین نسبت جهت مخلوط کرد ن پودرها ی پوشش دهنده بـه صـورت 50 درصـد وزنـ ی پـودر دولومیت و ۰۵ درصد وزن ی غبار کوره قوس م ی باشد . پوشش ایجاد شـده توسـط م یکروسـکپ الکترونـ ی
مورد آزما یش قرار گرفت . نتایج آزمایشات نشان می دهد مواد پوشش تا عمق 250 میکرومتـر از سـطح بـه درون خلل و فرج آهن اسفنجی نفوذ کرده است که این امـر باعـث محافظـت بسـیار مناسـب آن در برابـر اکسیداسیون مجدد می گردد