سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای تاثیر تعلق و همبستگی اجتماعی بر پیشگیری از وندالیسم

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

فریبا سالک رنجبرزاده – کارشناس‌ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته

چکیده:

مطالعه حاضر می‌کوشد با کمک مباحث نظری و اطلاعات تجربی به دست آمده از تحقیقات مختلف به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش دانش آموزان دبیرستانی شهر تبریز به رفتارهای وندالیستی بپردازد. در این بررسی که از نوع همبستگی می‌باشد، جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر شهر تبریز و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 335 نفر بود که نمونه‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای استخراج شدند و گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت که عمده‌ترین نتایج آن به شرح زیر است: متوسط میزان گرایش به رفتارهای وندالیستی 14/29± 17/23 محاسبه گردید. براساس مدل رگرسیونی به ترتیب "تأثیرپذیری از سرایت اجتماعی" و "تماس با همالان بزهکار" با ضریب تبیین خالص 52% بیشترین تأثیر را در گرایش دانش‌آموزان به رفتارهای وندالیستی داشتند. جامعه‌شناسان معتقدند که رفتار وندالیستی یک مسأله اجتماعی است که باید توسط عوامل اجتماعی و محیطی تبیین شود و در این راستا عوامل اجتماعی گوناگونی را مورد بحث قرار داده‌اند. در تحقیق حاضر نیز رفتارهای وندالیستی طبق دیدگاه یادگیری اجتماعی همانند دیگر رفتارهای افراد در اثر همنشینی و تأثیرپذیری از سرایت اجتماعی (پدیده گلوله برفی) آموخته می‌شود. بنابراین ضروری است که به نقش خانواده،‌ مدرسه، همالان در جامعه پذیری جوانان بیشتر اهمیت داده شود