سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

طاهره پاشا نصب – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
آرزو بزرگ دعاگو – دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس علوم و تحقیقات قم

چکیده:

از آنجایی که بشریت به سمت زندگی جمعی حرکت کرده واین زندگی جمعی باعث بروز مسائل و مشکلاتی برایاو شده که ناشی از تماس افراد با یکدیگر است، یکی از موارد تزاحم حقوق افراد با یکدیگر در جرائم علیه اموالودارایی اشخاص بروز می یابد، که از جمله این جرائم جرم سرقت است که نتایج آن هم گریبان گیر افراد وهمآسیب کلی به جامعه می باشد.امروزه بر اهل علم ثابت شده است که ساختار وویژگی های یک زیست بوم خاص وخصوصیات حاکم برآن می توانددلیل ایجاد جرایمی ویژه و مختص همان زیست بوم شود و همچنین ممکن است نرخ برخی از جرایم به سبب وجودیک زیست بوم خاص افزایش یا کاهش یابد، در این پژوهش سعی در بررسی نقش زیست بوم در بروز جرم سرقت بابررسی اشخاص محکوم شده به این جرم و برسی گذشته و عامل ارتکاب جرم توسط آنان به این نتیجه می رسیم کهدر ارتکاب جرم توسط آنان زیست بوم نقش انکار ناپذیری دارد ومشخص شده است ؛ اعتیاد، عدم اشتغال، فقر،مسائل فرهنگی، ضعف اعتقادات مذهبی و در کنار آن نقش دوستان منحرف عامل اصلی بروز سرقت توسط سارقاناست. هدف از نگارش پایان نامه حاضر شناسایی عوامل اصلی جرایم و ارائه راهکارهایی در راستای پیشگیری از بروزاین جرم می باشد.