سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سمیه لطیفی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی
لیلا زلیخایی سیار – دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل تسهیل کننده کارآفرینی و خود اشتغالی دربخش کشاورزی می باشد که به شیوه پیمایش انجام شده است جامعه آماری تحقیق را دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا تشکیل میدهند که ا زمجموع این گروه 122 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده اند پرسشنامه مهمترین ابزار جمع آوری اطلاعات درتحقیق حاضر است روایی صوری پرسشنامه توسط متخصصان فن مورد تایید قرارگرفت برای بررسی پایایی ابزار تحقیق پرسشنامه دراختیار تعدادی از دانشجویان قرارگرفت و الفای کرونباخ آن محاسبه گردید و رقم 87 صدم به دست آمد که رقم قابل قبولی است به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش تحلیل عاملی استفاده شد عوامل تسهیل کننده کارافرینی دربخش کشاورزی با استفاده از نتایج تحلیل عامل یدر4 عامل دسته بندی شدند عامل اول متغیرهای تشکیل دهنده عامل آموزشی نام گرفت با تبیین 15/13 درصد از واریانس به عنوان مهمترین عامل معرفی شد. دراخر با نتایج بدست آمده پیشنهادهایی به منظور توسعه کارافرینی دراین بخش ارایه شده است.