سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم اکبرزاده – کارشناس مهندسی مواد ومتالورژی،دانشگاه شهید باهنر کرمان
مریم احتشام زاده – استادیار بخش مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

عوامل موثر و مهم در تعیین خواص پودر فلزی بصورت الکترولیزی تاثیرگذارند شناخته شده اند اما در این میان اثر متقابل بین این پارامترها بسیار مهم و قابل توجه است بعنوان مثال دانسیته جریان، غلظت مس آزاد، دما وغلظت افزودنی ها که بر خواص فیزیکی و شیمیایی پودر تولیدی اثر قابل توجهی دارد. روشهای طراحی آزمایش برای بررسی اثرات متقابل و فراهم آوردن زمینه پیش بینی و بهینه سازی شرایط مختلف در روند تولید موثرند در این تحقیق سه پارامتر مهم در دو سطح به روش فاکتوریل کامل آزمایش شدند و خواصی مانند چگالی ظاهری و اندازه میانگین دانه ها در هر مرحله تست اندازه گیری گردیده و این اطلاعات توسط روش های آماری مورد استفاده در طراحی آزمایش تحلیل شدند. دیاگرامهای پارتو و دیاگرام اثرات متقابل نشان دهنده اهمیت فاکتورهای در نظر گرفته شده و وجود اثر متقابل و برهم کنش این فاکتور ها بر هم می باشد و خواص فیزیکی گوناگون پودر مس الکترولیتی متاثر از وجود شرایط مختلف در روند تولید است که با کنترل صحیح و بهینه این شرایط خواص مناسب و مطلوب محصول نهایی را تضمین می کند