سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهروز خرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسین راحلی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز
محمد خداوردیزاده – دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تولید در بخش کشاورزی تفاوتهایی با سایر زمینههای تولیدی و تجاری دارد، که مهمترین آنها اتکاء زیاد فعالیتهای این بخش به طبیعت و مواجه شدن با طیف وسیعی از خطرات و حوادث طبیعی میباشد که فعالیت در این بخش را به فعالیتی پرخطر و توأم با ریسک تبدیل کرده است که این امر ضرورت وجود نظام بیمه محصولات کشاورزی را اجتناب ناپذیر میسازد که در صورت فراگیری در بین تولیدکنندگان وسیله و اهرم مؤثری برای رسیدن به اهداف و سیاستهای بخش کشاورزی خواهد بود. لذا در این تحقیق با استفاده از الگوی لوجیت، عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول گندم در شهرستان مشکین شهر استان اردبیل بررسی میشود. داده ها و اطلاعات مورد نیاز این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده بوسیله تکمیل پرسشنامه از ۸۷ گندمکار شهرستان مشکین شهر در سال ۱۳۸۷ بدست آمده است. نتایج توصیفی بیانگر آن است که ۴۰ درصد کشاورزان به دلایلی از جمله عدم پرداخت به موقع غرامت، گران بودن حق بیمه دریافتی، پرداخت کم غرامت و پوشش نامناسب خسارتها تمایلی به بیمه محصول خود ندارند. همچنین نتایج تحلیل الگوی لوجیت نشان داد که متغیرهای سن، سطح تحصیلات، دریافت وام، تنوع کشت، سابقه فعالیت در کشاورزی، درآمد، شرکت در کلاسهای ترویجی و نوع مالکیت زمین عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول گندم از سوی کشاورزان بودند که از بین این متغیرها سن و تنوع کشت اثر منفی و معنادار و بقیه متغیرها اثر مثبت و معنادار بر پذیرش بیمه از سوی کشاورزان داشتند. لذا با توجه به نتایج تحقیق شرکت کشاورزان در کلاسهای ترویجی جهت آشنایی با مزایای بیمه محصولات کشاورزی و همچنین دادن وامهای کم بهره از سوی دولت به کشاورزان می تواند به افزایش و توسعه بیمه محصولات کشاورزی از جمله محصول گندم کمک فراوانی نماید.