سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی بازاریابی و برندهای حامی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین موجودی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی) دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

از میانه ی دهه ی ۱۹۹۰ مشتریان به طور روزافزونی به مسائل زیست محیطی علاقه مند شدند. مشتریان کلیدی تبدیل شدند به یک نیرو قوی در مصرف گرایی سبز و از شرکت ها می خواستند که در برابر جامعه و مسائل اجتماع،خود را مسئول بدانند.در این هنگام ما شاهد ظهور مفهوم مشتری سبز بودیم. مشتری سبز اینگونه تعریف می شود: کسی که از محصولاتی که سلامتی خودش و دیگران را به خطر می اندازد، دوری می کند. این تحقیق به دنبال پاسخگویی به دو سوال می باشد: سوال اول تحقیق: مهمترین عوامل مؤثر بر رفتار خرید سبز چیست؟ سوال دوم تحقیق: ترتیب این عوامل از نظر اهمیت چیست؟ پرسشنامه ی این تحقیق نزد دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز توزیع و جمع آوری شد. با استفاده از روش رگرسیون چندگانه و درمحیط نرم افزارSPSSپاسخ ها بررسی شدند.نتایج نشان داد که میزان خطرادراک شده مشکلات زیست محیطی بیشترین تأثیروداشتن نگرش زیست محیطی کمترین تأثیر را بر رفتار خرید سبز دارد.