سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حمید حسین پور – کارشناسی ارشد، حسابداری، حسابرس دیوان محاسبات کشور، خراسان شمالی
مهدی قنبری – دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت سیستم های اطلاعاتی، حسابرس ارشد دیوان محاسبات کشور، خراسان شمالی

چکیده:

در این تحقیق از روش کمی و شیوه پیمایش و مراجعه ی مستقیم پژوهشگر به پاسخگویان استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق نیز شامل کلیه کارشناسان حوزه اقتصادی استان خراسان شمالی می باشد. حجم نمونه با توجه به امکانات تحقیق 30 نفر درنظر گرفته شده است. روش نمونه گیری نیز نمونه با توجه به امکانات تحقیق 30 نفر درنظر گرفته شده است. روش نمونه گیری نیز نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. در مطالعه حاضر برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در تحقیق حاضر اثر 4 عامل فرهنگ مالیاتی، قوانین مالیاتی، وضعیت اقتصادی و آموزش بر فرار مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان داد که تمامی عوامل از نظر پاسخگویان بر فرار مالیاتی اثر دارد. با توجه به داده ها همه عوامل بیش از متوسط بر فرار مالیاتی اثر دارد. میانگین پاسخ ها بیانگر این مطلب است که بیشترین اثر بر فرار مالیاتی به ترتیب مربوط به آموزش، فرهنگ مالیاتی، قوانین مالیاتی و وضعیت اقتصادی می باشد.