سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

صدرالدین متولی – استادیار نوراستادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
جابر پارسایی – استادیار نوراستادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
یاسره رستگار – دانشجوی کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

با عنایت به آرمان این رساله می توان گفت، هدف کلی در این رساله بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری منطقه 9 شهرداری تهران بالحاظ نمودن شرایط و ویژگی های خاص آن و ارائه راهبردهای موضوعی و موضعی در راستای ساماندهی بافت فرسوده شهر تهران می باشد.سؤالی که متعاقب این هدف اصلی مطرح می شوند، عبارتند از:1- چه عواملی بر شکل گیری و محتوای بافت فرسوده منطقه 9 تأثیر گذارند؟ برای تجزیه و تحلیل در این تحقیق از دو روش توصیفی و استنباطی استفاده می شود. داده های جمع آوری شده ابتدا کد گذاری و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار، و برای تحلیل استنباطی فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده خواهد شد. برای استخراج نمونه آماری از جدول مرگان استفاده می شود که حداقل حجم نمونه مورد نیاز 400 نفر برآورد گردید. روش نمونه گیری این تحقیق، تصادفی است زیرا در این روش احتمال انتخاب شدن برای همه اعضای جامعه یکسان است و هر یک از اعضای جامعه شانس برابر و مستقل برای قرار گرفتن در نمونه دارند. ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها در بخش میدانی این تحقیق، شامل پرسشنامه محقق ساخته که مبتنی بر فرآیند طراحی، ساخت و اعتبار یابی یک پرسشنامه تهیه گردید با استفاده از طیف لیکرت تعداد 42 سوأل پنج گزینه ای (کاملاً مخالفم،مخالفم، نه مخالفم نه موافق، موافقم، کاملاً موافقم) تنظیم و با عنوان پرسشنامه مهارت های یادگیری SL نام گذاری شد.نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد: علی رغم وسعت محله و دو تکه بودن آن، محله دارای بافت یکپارچه صنعتی می باشد و بافت مسکونی در آن دخالتی ندارد لذا در برنامه ریزی می توان یک برنامه منسجم تدوین نمود.