سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رحیم خانی – شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام
آمنه جعفرتبار – شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام

چکیده:

در گذشته و حتی در شرایط فعلی در بعضی از شرکتها از روشهای فنی برای کاهش میزان خاموشی ها استفاده شده است که این روشها گرچه تاحدودی مؤثر بوده است ولی به لحاظ پیچیدگی تکنولوژی های جدید و توسعه روزافزون شبکه های برق دیگر کارساز نیست و لذا لازمست که شرکتها با شناخت صحیح از عوامل تأثیرگذار بر خاموشیها و تجزیه و تحلیل علمی آنها، میزان خاموشی ها را تا حد ممکن کاهش دهند. در این مقاله با استفاده از نظرات کارشناسان خبره و بکارگیری مدل AHP عوامل مدیریتی مؤثر بر کاهش خاموشیهای شبکه برق خوزستان شناسایی و اولویتبندی شده است. عوامل مورد بررسی عبارتند از: آموزش ،عوامل انگیزشی مدیریتزمان، خصوصیسازی ، آموزش کارکنان، نگهداری سیستم تعمیرات پیشگیرانه و مدیریت برقهای غیرمجاز.