سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرعلی شمس الهدائی – فارغالتحصیل کارشناسی، دانشگاه علم و صنعت ایران
هومن رحمانی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران
سعید رستگاری – استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

پوششهای کامپوزیتی از نظر خواص مکانیکی و تریبولوژیکی در مقایسه با پوششهای فلزی، برتری قابل توجهی دارند.پوشش روی به علت حفاظت قابل قبول در برابر خوردگی، یکی از گزینههای مناسب بهعنوان زمینه در این پوشش های کامپوزیتی بهشمار میرود. در این تحقیق، پوشش کامپوزیتی روی همراه با ذرات اکسید تیتانیم بر روی زیرلایه ای از جنس فولاد ساده کربنی ایجاد و خواص مکانیکی و تریبولوژیکی آن مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، تاثیر سه عامل دمای محلول آبکاری، سرعت تلاطم محلول و غلظت ذرات اکسید تیتانیم بر روی مورفولوژی، خواص مکانیکی و تریبولوژیکی بررسی شد. نمونههای پوشش یافته با میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM)آنالیزEDSو میکروسکوپAFM بررسی گردید و میکروسختی و خواص سایشی آنها ارزیابی شد. در نهایت مقادیر بهینهای برای این متغیرها بهدست آمد که منجر به حداکثر هم رسوبی ذرات مقاوم ساز، بیشترین میزان سختی پوشش و مقاومت به سایش شد.