سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الهه چورلی خان به بین – Deartment of public management, aliabad katoul branch, Islamic Azad University, aliabad katoul ,Iran.
احسان ساده – Department of management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

چکیده:

پرستاران ازاعضای کلیدی درارائه مراقبت بهداشت ودرمان هستند. توانمندسازی پرستاران جهت بهره مندی موثرازپتانسیل های توسعه وبهبود خدمات سلامت وبکارگیری فن آوری اطلاعات ازاهمیت بالایی برخورداراست. هدف ازمطالعه بررسی عوامل موثربرتمایل پرستاران به استفاده ازفناوری اطلاعات دربیمارستان های شهرستان گنبدکاووس است. روش تحقیق باروش مدلسازی معادلات ساختاری؛ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد ارائه شده توسط 2014 hung et al. می باشد.جامعه پژوهش کلیه پرستاران که شامل 2200 وحجم نمونه 327 نفردرپنج بیمارستان شهرستان گنبد کاووس می باشد.برای تجزیه وتحلیل داده هاازنرم افزارspss و LISRELاستفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهدکه ضرایب مسیر برای هر هشت رابطه در سطح 0/05 T بزرگتر از1/96 وTکوچکتر از1/96- معنادار بدست آمده است. قابلیت سازگاری بردرک ازاعتماد 6.04 ، قابلیت سازگاری بردرک ازمفیدبودن 3.92 ، درک ازمفیدبودن برنگرش 4.31 ، درک ازاعتمادبرنگرش 4.20 ، درک ازاعتماد بردرک ازمفیدبودن 4.82 ، نگرش برتوجه به کاربرد 5.15 ، دیدگاه همکاران برتوجه به کاربرد 2.31 ودیدگاه همکاران برنگرش 2.46 اثرمثبت ومعنادار دارد. می توان نتیجه گرفت که بررسی عوامل موثربرتمایل پرستاران به استفاده ازفناوری اطلاعات اثرمثبت ومعناداری وجوددارد