سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده انسیه طباطبایی اوره – دانشجوی کارشناسی ارشد-مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
دکتر عبدالحمید اشراق نیای جهرمی – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع- دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

به منظور افزایش بازدهی و تولید انرژی برق در نیروگاه های صنعت برق ایران ، باید روشی مناسب برای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر بهره وری در نیروگاههای برق و نیز شناسایی نیروگاه های بهره ور و غیر بهره ور بکار برد . در این مقاله، تغییرات بهره وری عوامل کل از طریق روش ناپارامتری تحلیل پوششی داده ها برای محاسبه شاخص مالمکوئیست خروجی محور استفاده شده است. شاخص بهره وری عوامل کل مالمکوئیست برای تحلیل بسیار مناسب است چراکه به دو جزء تغییرات تکنولوژی و تغییرات کارایی فنی قابل تقسیم است. در این بررسی با توجه به نتایج موجود، میزان تغییرات بهره وری در نیروگاهها در سال 1388 از همه ی سالها بیشتر بوده است و در آن سال بیشترین میزان شاخص مالمکوئیست مربوط به نیروگاه سیستان بلوچستان است که این مقدار افزایش تغییرات بهره وری از سال 1384 به 1388 ناشی از تغییرات کارایی فنی است. کمترین میزان تغییرات بهره وری هم مربوط به سال 1385 است. در این سال کمترین میزان بهره وری مربوط به نیروگاه چرخه ترکیبی فارس میباشد که کم بودن آن ناشی از کم بودن تغییرات کارایی فنی است.