سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا علیزاده خلیفه محله – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
سیدصفدر حسینی – استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

استان گ یلان به عنوان یکی از مهمتر ین استانهای تو لیدکننده برنج با اختصاص بیش از ۳۵ درصد تولید و سطح زیرکشت شلتوک در کشور، بعد از استان مازندران مقام دوم ر ا از لحاظ تولید و کشت برنج دارد . یکی ازمه مترین مشکلات روی هروی بازار برنج، نوسانات شدید قیمت و اختلاف بالای قیمت سرمزرعه (قیمتی که تولیدکننده دریافت می کند ) با قیمتی است که مصرف کننده می پردازد و یا به عبارت دیگر بالا بودن حاشیه ء بازاریابی می باشد که اغلب برای تولیدکنندگان و مصرف – کنندگان لطمات جبرانناپذیری وارد میکند. بنابرایشن هدف از مطالعه حاضر بررسی حاشیه ء بازاریابی برنج و عوامل موثر برآن است . برای دستیابی به این هدف، الگوی حاشیهء بازار با استفاده از الگوی مارک-آپ به روش پولینگ ،(Pooling Cross-Section Time-Series) برای دو رقم برنج پرمحصول و کم محصول(بومی) طی سال های ۸۶-۷۸ برآورد شده است.