سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

علیرضا شیروانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده:

مهمترین هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر جذب جوانان 18 تا 28 سال استان اصفهان جهت فراگیری اموزشهای فنی و حرفه ای است برای دستیابی به این هدف پس ازکاوش دقیق در ادبیات تحقیق و مروز نظرات اندیشمندان مختلف دراین حوزه اقدام به تدوین سوالات و فرضیات شده است سپس متغیرهای تحقیق را با توجه به مبانی نظری تحقیق عملیاتی شد و بر آن اساس پرسشنامه تحقیق تنظیم گردید پس از آنکه با استفاده از تست اولیه اعتبار و قابلیت اعتماد پرسشنامه تایید شد با استفاده از واریانس به دست آمده از تست اولیه حجم جامعه آماری تخمین ونمونه گیری بر اساس آن انجام شد سپسپرسشنامه ها توزیع و جمع آوری گردید. روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان و کارآموزان مراکز فنی و حرفه ای استان اصفهان می باشند. با توجه به واریانس محاسبه شده تعداد نمونه کارکنان 105 نفر و کاراموزان 350 نفر براورد گردید.