سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۳۲

نویسنده(ها):

ملوک دیوانگاهی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

این مقاله به بررسی عوامل موثر بر رضایت دانشجویان از محیط اموزشی و رابطه ی آن با عملکرد تحصیلی انان در دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس در سال تحصیلی 88-87 پرداخته است تعیین و شناسایی عوامل و میزان رضایت یا عدم رضایت از محیط تحصیلی و میزان عملکرد تحصیلی دانشجویان و میزان رابطه ی بین رضایت از محیط تحصیلی، و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه ازاد چالوس به منظور ارائه رهنمودهای لازم و کاربردی از جمله اهداف تحقیق حاضر هتند. روش تحقیق توصیفی از نوع زمینه یابی است جامعه ی اماری پژوهش کل دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس در سال تحصیلی 88-87 طبق آمار بهمن ماه سال 87 جمعا 9647 نفر هستند تعیین حجم نمونه ی اماری به طریق نمونه گیری تصادفی ساده خوشه ای در مجموع 333 نفر در نظر گرفته شد ابزار گردآوری داده پرسشنامه محقق ساخته که از دو قسمت تشکیل شده است ویژگیهای فردی و بررسی عوامل رضایت و عدم رضایت.