سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زینب الیاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ساوه(کارگزین بیمارستان امام حسین مهران
علیرضا افشار نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
خدیجه الیاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایلام

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر رفتار اخلاقی کارکنان بانک کشاورزی استان ایلام انجام شده است. این تحقیق از نظر روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی – پیمایشی است جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان بانک که تعداد آنها 155 نفر که از این تعداد از طریق فرمول کوکران 108 نفر به عنوان نمونه بدست آمد.ابزار جمع آوری داده های پژوهش شامل پرسشنامه رفتار اخلاقی کارکنان بود برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی (تحلیل رگرسیون و آزمون فریدمن ) ستفاده شد.با توجه به تحلیل رگرسیون مؤلفه های عوامل موثر بر رفتار اخلاقی کارکنان تاثیر معناداری دارند. نتیجه میانگین رتبه ها نشان می دهد که برای اولویت بندی ابعاد رفتار اخلاقی به ترتیب شامل امکانات رفاهی،رفتار مدیریت،سابقه کاری ،تحصیلات و بهداشت و ایمنی می باشد.