سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

فروغ سقائیان – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه الزهرا

چکیده:

هدف این مطالعه بررسی تاثیر عوامل شناختی (سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ی ادراک شده، ریسک ادراک شده) و عوامل عاطفی (لذت، برانگیختگی و کنترل) بر نگرش و قصد خرید یک محصول جدید با فناوری پیشرفته است. دادههای مطالعه از یک نمونه 391 نفری از دانشجویان دانشگاه های کلان شهر تهران انتخاب گرد ید . ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ساختارمند بود که پایایی آن با استفاده از معیار آلفای کرونباخ?=0/84 تایید گردید. دادهها به روش تحلیل معادلات ساختاری به کمک نرم افزارAMOSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد برازش مدل پیشنهادی مناسب است و نقش میانجی گری نگرش مورد تایید قرارگرفت. همچنین تاثیر معنادار سودمندی ادراک شده ، سهولت استفاده ی ادراک شده ، لذت و کنترل بر نگرش و تاثیر نگرش بر قصد خرید و ریسک ادراک شده و لذت بر قصد خرید تایید گردید