سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رضا رحیمی – دانشجوی دوره دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
حبیب الله جمشیدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

امنیت یکی از اصلی ترین نیازهای جامعه است. تعریف امنیت و ترسیم حدود و دامنه آن از یک سو، متأثر از ذهنیتو ادراک نخبگان و مردم یک جامعه از آسیب پذیری و تهدید است و از دیگر سو، متأثر از پیش فرضها و پیشتجربه های آنان در مقولاتی همچون منافع ملی و اهداف ملی میباشد. امنیت شهری یکی از ابعاد امنیت است که نیازبه توجه بیشتری دارد. در این بین مطالعه اثرات موقعیت ژئوپلیتیکی شهرهای مرزی جنوب شرق ایران در استانسیستان و بلوچستان درشکل گیری ناامنی و تهدید امنیت ملی دارای اهمیت بالایی است. درک صحیح موقعیتژئوپلیتیکی شهرهای مرزی جنوب شرق ایران همراه با درک فعل و انفعالات سیاسی و تحولات ایدئولوژیکی زمینه-های تأمین امنیت و مقابله با آسیب های امنیتی آن را فراهم می آورد.پژوهش حاضر با استفاده ازروش تحقیق توصیفی تحلیلی به این موضوع میپردازد که چگونه موقعیت ژئوپلیتیکی وجغرافیایی جنوب شرق ایران، بر کنش و واکنشهای مرتبط با امنیت شهری اثرگذار است. نتایج پژوهش گویای آناست که که شهرهای مرزی جنوب شرق ایران بنا بر ویژگی های خاص جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خود، از جملهآسیب پذیرترین شهرهای کشور هستند.