سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهربانو جورکش – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرک
محمدحسن صالحی – دانشیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
عیسی اسفندیارپوربروجنی – استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده:

یکی از مهمترین مسایل زیست محیطی در جهان، به ویژه در شهرهای بزرگ، مشکل آلودگی هوا است. از جمله آلایندههای هوا، فلزات سنگین هستند که همراه با غبارهای اتمسفری می توانند منتقل شوند. هدف از اینپژوهش، بررسی وضعیت آلودگی گرد و غبار منطقهی لنجانات اصفهان از نظر وجود فلزات کادمیم، سرب، آهن، مس و نیکل است. بدین منظور، با نصب ۲۰ تله، نمونههای گرد و غبار در طول یکسال از منطقه جمع آوریشدند و غلظت عناصر گفتهشده در آنها اندازهگیری گردیدند. نتایج نشان داد که غلظت کادمیم و سرب در غبارهای اتمسفری در مقایسه با مقادیر آن ها در خا ؛های سطحی این منطقه، بیشتر است. بین مقادیر کادمیمو سرب، و نیز نیکل و مس موجود در غبارها، همبستگی معنیداری مشاهده شد که می تواند نشاندهنده مشابهت منبع این عناصر باشد. با توجه به بالا بودن غلظت برخی عناصر از حد مجاز در خا ؛های این منطقه،میتوان گفت که تهنشست غبارهای اتمسفری، یکی از منابع اصلی آلوده کننده این خا ؛ها است و در صورت جذب این فلزات توسط گیاهان، سلامتی دام ها و انسان ها را نیز به خطر می اندازد. وارد شدن گرد و غبار به صورت مستقیم از طریق تنفس نیز می تواند برای سلامت انسان ، خطرآفرین باشد