سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا راشکی – دانشجوی دکتری ژئواینفورماتیک دانشگاه پرتوریان افریقا جنوبی
مجتبی گنجعلی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
عباس درخشانی – کارشناس اداره کل منابع طبیعی
رضا میرشکار – کارشناس اداره کل محیط زیست

چکیده:

برای اولین بار در سیستان غلظت ذرات گردوغبار طوفانهای منطقه ای با استفاده از دستگاههای غبار سنج TSI Trak , ECHO-PM اندازه گیری گردید. دستگاههای مورد نظر در دو منطقه زابل منطقه قرقری در جنوب دریاچه هامون مستقر شدند غلظت ذرات براساس میکروگرم برمتر مکعب برای هر رویداد جداگانه محاسبه گردید. برای بررسی کیفیت هوای منطقه سیستان در رویدادهای مختلف داده های مورد نظر براساس شاخصهای استاندارد کیفیت هوا AQI محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرا رگرفتند. همچنین مقدار رسوبات عبوری با استفاده از تله های رسوبگیر درهشت ارتفاع و تا ارتفاع 6 متری برای یک دوره یکساله مرداد 88 تا شهریور 89 اندازه گیری گردید. نتایجحاصل از اندازه گیری ها نشان داد غلظت طوفانهای منطقه سیستان به مراتب بیشتر از غلظت استاندارد 155mg.m-3 بوده است و غلظت ذرات گردوغبار در طوفانها به 60 برابر استاندارد یعنی 9000 g.m-3 رسیده است.